VEDTÆGTER

FOR

THISTED FRIMÆRKEKLUB

Stiftet 7. oktober 1937

§ 1

Klubbens navn er Thisted Frimærkeklub. Klubbens formål er at vække og fremme interessen for filatelien ved afholdelse af møder med foredrag, demonstration, handel, bytning, auktion, lotteri o. s. v.

Klubben tegner medlemskab hos DANMARKS FILATELISTFORBUND (DFF).

§ 2

Som A-medlemmer kan alle over 18 år optages. Man kan optages som C-medlem, hvis man er A-medlem af en anden klub under DFF. A-medlemmers ægtefælle/samlevere kan ligeledes optages som C-medlem.

A-medlemmer modtager DFT (Dansk Filatelistisk Tidsskrift). Det gør C-medlemmer ikke. Medlemmer optages i overensstemmelse med DFF’s vedtægter.

Kontingentet, der fastsættes på den ordinære generalforsamling, opkræves helårligt forud.

Kontingentet består af klubkontingent og kontingent til DFF. Regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12.

§ 3

Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflertal. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. På ulige årstal afgår 4 medlemmer, og på lige årstal afgår 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 2 uger efter en generalforsamling. Generalforsamlingen vælger endvidere 1 suppleant samt 2 revisorer. Disse vælges for 1 år.

Genvalg kan finde sted.

§ 4

Formanden repræsenterer klubben udadtil.

Formanden indkalder såvel den årlige som eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger samt tilrettelægger og udarbejder dagsorden og beretning for disse. Formanden varetager endvidere i alle forhold klubbens virksomhed og dens korrespondance.

Kassereren fører klubbens regnskab og udarbejder en oversigt over det reviderede regnskab, som fremlægges på den ordinære årlige generalforsamling.

Sekretæren, der tillige er næstformand, fører forhandlingsprotokollen og varetager de af klubbens skriftlige arbejder, som ikke falder ind under korrespondance og regnskab.

§ 5

Ordinær generalforsamling, der afholdes i JANUAR kvartal, annonceres i klubbens program og ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen. Denne er beslutningsdygtig, når en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Som stemmeberettiget regnes A-medlemmer og C-medlemmer.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig indkaldes til en ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal indgives senest 14 dage før en generalforsamling og indsendes skriftlig til bestyrelsen, som fremlægger de sager, der skal behandles.

Enhver vedtagelse på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmerflertal.

Afstemningen skal foregå skriftlig, hvis et medlem ønsker det.

Dagsorden for generalforsamlingen skal som minimum indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af suppleant
  7. Valg af 2 revisorer
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftlig stiller krav derom.

Alle forslag skal indgives senest 14 dage før en generalforsamling og indsendes skriftlig til bestyrelsen, som herefter indkalder til ekstraordinær generalforsamling og fremlægger de sager, der skal behandles.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foregå ved fremsendelse af brev til hvert enkelt medlem.

§ 7

Klubben skal have konto i et pengeinstitut i Thisted Kommune.

§ 8

Æresmedlemmer kan udnævnes af klubben efter forslag fra bestyrelse og godkendes af generalforsamlingen.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§ 9

Klubben kan kun opløses ved en ekstraordinær generalforsamlings beslutning. Klubbens midler anvendes efter generalforsamlingens vedtagelser til enten filatelistiske eller alment velgørende formål. 75% af klubbens medlemmer skal være tilstede for at opløse klubben.

Således vedtaget på generalforsamlingen

den 18. januar 2018